Dnes je

16. novembera 2018
meniny má: Agnesa

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Starosta

Ing. Pavel Škodler

Starosta je predstaviteľom mestskej časti. Je najvyšším výkonným orgánom mestskej časti. Má právo nosiť insígnie. Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mestskej časti a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov mestskej časti a miestneho úradu, v administratívnoprávných vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy starostu:
a) zvoláva a vedie zasadnutie miestneho zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) podpisuje nariadenia mestskej časti,
c) vykonáva správu mestskej časti
d) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
e) podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti,
f) rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom hlavného mesta vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
g) rozhoduje o rozpočtových opatreniach,
h) predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu starostu,
i) určuje odmenu zástupcovi starostu,
j) udeľuje verejné uznania za zásluhy.