Dnes je

21. júna 2024
meniny má: Alojz

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Kontakt - Základná škola s Materskou školou, Trnková 1

Základná škola s Materskou školou
Trnková 1
851 01 Bratislava
Tel/fax: +421 2 62860332
e-mail: zsjarovce@gmail.com
web: https://zsjarovce.edupage.org/

Základná škola

Školská budova, v ktorej dnes sídli naša základná škola, sa začala stavať v októbri 1975 v rámci akcie „Z“. Na výstavbe sa podieľali vo významnej miere občania Jaroviec. Nová budova bola otvorená v školskom roku 1981/82. V škole bol umiestnený 1. – 4. ročník s dvomi oddeleniami školskej družiny. Navštevovali ju deti z Jaroviec i Čunova. Riaditeľstvo bolo v Rusovciach.
Od školského roka 1992/93 sa základná škola stala samostatnou a plnoorganizovanou t.j. boli v naj všetky ročníky - od 1. po 8. ročník.
V apríli 2004 bola základná škola a materská škola spojené, vznikla tak Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava – Jarovce.

Zameranie a koncepcia školy

Vo výchovno vzdelávacom procese chceme docieliť, aby absolventi školy boli kvalitne pripravení na vzdelávanie na stredných školách, na uplatnenie vedomostí a zručností v praxi a na život v technickom prostredí. Do školskej praxe zavádzame nové progresívne formy vzdelávania, informatiku, výuku nemeckého jazyka od 3. ročníka (pripravujeme aj výuku anglického jazyka).
Pod kvalitným vedením skúsených pedagógov žiaci dosahujú výborné výsledky, o čom svedčia aj výsledky Štátnej školskej inšpekcie z januára 2005, ako aj každoročné umiestnenie žiakov našej školy na stredné školy už v 1. kole prijímacích skúšok.

Naďalej pokračujeme v projektoch:

- SOCRATES – od roku 2002 je zaregistrovaná naša škola v Národnej kancelárii programu SOCRATES. Boli sme zaradení do projektu Comenius 1 – Partnerstvo škôl a nadviazali sme spoluprácu s rakúskou školou v Roterturme a maďarskou školou v Szombathely.
- INFOVEK – na škole máme moderne vybavenú počítačovú učebňu, ktorú využívame vo vyučovacom i mimovyučovacom čase. Prácu s internetom využívajú žiaci hlavne v popoludňajších hodinách - v záujmových krúžkoch.
- OTVORENÁ ŠKOLA – zámerom projektu je pomôcť vytvoriť podmienky k otvoreniu a sprístupneniu škôl –športových areálov deťom, mládeži a občanom. Cieľom projektu je zaktivizovať a rozšíriť ponuku športového vyžitia a skvalitniť podmienky na športovú mimoškolskú činnosť na školách.
- LETNÝ PRÁZDNINOVÝ DVOR – prázdninovú činnosť školského klubu detí prevádzkujeme už osem rokov. Prvé roky sme ju robili formou športových podujatí v telocvični alebo na školskom dvore. V lete 2005 budeme už tretíkrát organizovať počas letných prázdnin desaťdňový letný denný tábor zakončený trojdňovým stanovaním. Venujeme sa turistike, histórii, športu, ale aj výtvarnej činnosti a iným. Svoje schopnosti a vedomosti si deti overujú v zábavných hrách, kvízoch a súťaž

Krúžková činnosť školského klubu detí

Na škole pracuje v súčasnosti šestnásť záujmových krúžkov, do ktorých je zapojených 130 žiakov školy. Žiaci navštevujú:

- výtvarný krúžok
- spevácky krúžok
- krúžok nemeckého jazyka
- krúžok protidrogovej prevencie
- literárno – redakčný krúžok
- hasičský krúžok
- krúžok slovenského jazyka a literatúry
- matematické hlavolamy pre 4. roč. – Cesta za vesmírnym dobrodružstvom
- matematické hlavolamy pre 5., 6.a 7. roč. – Columbus
- krúžok matematiky
- krúžok anglického jazyka
- krúžok ochrancov prírody
- zdravotnícky krúžok
- počítačový krúžok
- futbalový krúžok
- športový krúžok – stolný tenis

Hudobne nadaní žiaci navštevujúci ZUČ majú tú výhodu, že výuka hry na klavíri, flaute, akordeóne ako aj teórie hudby prebieha priamo v priestoroch školy – pedagógovia prichádzajú za žiakmi na školu.

Každoročne žiaci školy pod vedením pedagógov pripravujú akadémie : Vianočnú akadémiu akadémiu ku Dňu matiek

Vydávame školský časopis Trnky, momentálne už jedenásty ročník. Atmosféra na našej škole je rodinná, učitelia i žiaci sa navzájom dobre poznajú. V prostredí vzájomnej úcty a tolerancie sa nám dobre spolupracuje a darí sa nám dosahovať dobré výsledky.