Dnes je

27. januára 2022
meniny má: Bohuš

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa


(27.12.2021) Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre jej dokončením - protihluková stena na diaľnici D2


(21.12.2021) Verejná vyhláška

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky.

(07.12.2021) Schválené VZN

VZN č.2 z r. 2021, o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Jarovce pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Jarovce. (schválené 06.12.2021)

(07.12.2021) Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 s prognózou na roky 2023-2024 (schválený 06.12.2021)

(07.12.2021) Zmena rozpočtu na rok 2021

Zmena rozpočtu na rok 2021 - 3. zmena (schválená 06.12.2021)

(01.12.2021) OZNAM

Oznamujeme vám, že v piatok 3.12.2021 bude miestny úrad z technických príčin zatvorený.(04.11.2021) Verejná vyhláška - UPNZ

Verejná vyhláška - Návrhu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever
Návrh riešenia - dokumenty


(04.11.2021) Verejná vyhláška - predĺženie SP

Verejná vyhláška - zverejnenie
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺženie termínu platnosti SP


(04.11.2021) Verejná vyhláška - zmena stavby

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Obytná zóna Jarovce-Dvor-Juhozápad, výstavba rodinných domov a obytných budov s vybavenosťou“
(12.10.2021) OZNÁMENIE

Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/520, 911/521, 911/540, 911/541, v katastrálnom území Jarovce.
Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/536, 911/516, 911/537, 911/517, v katastrálnom území Jarovce.
Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/518, 911/519, 911/538, 911/539, v katastrálnom území Jarovce.
Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/522, 911/523, 911/542, 911/543, v katastrálnom území Jarovce.
Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/524, 911/525, 911/544, 911/545, v katastrálnom území Jarovce.


(11.10.2021) OZNÁMENIE

Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/526, 911/527, 911/546, 911/547, v katastrálnom území Jarovce.


(08.10.2021) OZNÁMENIE

Rozhodnutie - stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/528, 911/529, 911/548, 911/549, v katastrálnom území Jarovce.


(27.09.2021) OZNÁMENIE

Diaľnica D2 - protihluková stena Jarovce - oznámenie o začatí prác


(18.08.2021) OZNÁMENIE

Rozhodnutie o časovo obmedzenom predčasnom užívaní stavebných objektov stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s.r.o. Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited, CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava.


(17.08.2021) OZNÁMENIE

Oznámenia o začatí zlúčeného územného a stavebného konania:

UKSP – 268/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/541, 911/540, 911/520, 911/521 v k. ú. Jarovce.
UKSP – 270/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/516, 911/517, 911/536, 911/537 v k. ú. Jarovce.
UKSP – 271/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/518, 911/519, 911/538, 911/539 v k. ú. Jarovce.
UKSP – 277/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/522, 911/523, 911/542, 911/543 v k. ú. Jarovce.
UKSP – 290/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/528, 911/529, 911/548, 911/549 v k. ú. Jarovce.
UKSP – 291/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/526, 911/527, 911/546, 911/547 v k. ú. Jarovce.
UKSP – 292/1-TX1/2021-Tn „RODINNÝ DOM S 2 BYTMI“ na pozemkoch parc. č. 911/524, 911/525, 911/544, 911/545 v k. ú. Jarovce.
(21.07.2021) ZMENA SYSTÉMU ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU OD SEPTEMBRA

Od septembra mení spoločnosť OLO a.s. systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov na vrecový.

V termíne od 9. do 14. augusta bude v Jarovciach rozvoz vriec a informačných letákov pre zber triedeného odpadu z rodinných domov.

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec na stránke OLO alebo v mobilnej aplikácii Bratislava - Jarovce. Pre Jarovce bude odvoz vykonávaný v piatok v nepárnom týždni, pričom prvý odvoz je naplánovaný na 17.9.2021.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

Viac informácií.

(16.07.2021) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 119, 177, 237, 799, 1061, 1145 k. ú. Petržalka


(23.06.2020) PHRSR na roky 2021-2027

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na obdobie 2021-2027 na stiahnutie

(22.06.2021) VZN

VZN č.1 z r. 2021, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Jarovce

(18.06.2021) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 3167, 3168, 3165, 3392, 1643, 3194/1, 3188, 3194/1, 3194/2, 3283 k. ú. Petržalka(14.06.2021) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 2222, 2518/1, 2518/5 k. ú. Petržalka(07.06.2021) VÝZVA

Výzva LESOV SR pre majiteľov lesných pozemkov.


(01.06.2021) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

HĽADÁME ZHOTOVITEĽA NOVEJ MŠ

Milí Jarovčania,
mestská časť Bratislava – Jarovce dnes vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na stavbu našej novej materskej školy. Mnohé obce majú veľmi zlé skúsenosti s neserióznymi stavebnými firmami a z toho dôvodu sme sa snažili posledné týždne venovať tomu, aby sme mali naozaj veľmi detailný výkaz výmer, aby špekulanti nemohli zneužívať systém dodávaním lacných náhrad použitých materiálov a podobnými praktikami.
Prosím, ak poznáte serióznu stavebnú firmu, ktorá už robila podobné zákazky, dajte im vedieť, aby sa zapojili do tendra. Chceme vysúťažiť slušnú firmu, ktorá urobí poriadnu robotu.
Výzva je zverejnená vo vestníku tu.

Veľká vďaka
starosta


(31.05.2021) NÁVRH PHRSR

V súlade s §10 ods. 1) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava - Jarovce oznamuje zverejnenie:

Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Jarovce pre programové obdobie 2021 - 2027

S dokumentom sa môžete oboznámiť na webovom sídle mestskej časti www.jarovce.sk, alebo osobne počas stránkových hodín na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava.(17.05.2021) MIESTNY ÚRAD - STRÁNKOVÉ HODINY

Vážení Jarovčania,

od pondelka 17.5.2021 bude miestny úrad Bratislava - Jarovce otvorený podľa štandardných strankových hodín.

(3.5.2021) POMOCNÝ KUCHÁR/KUCHÁRKA ŠJ ČUNOVO

Mestská časť Čunovo hľadá pomocného kuchára či kuchárku do školskej jedálne pri materskej škole. Viac informácií tu.

(12.4.2021) Opatrenia pre výkon hromadného podujatia

Opatrenia pre výkon hromadného podujatia
Verejná vyhláška - prerokovanie Konceptu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever
Verejná prezentácia slúži na výklad, vysvetlenie a otázky ku riešeniu v ÚPN Z, neslúži na podanie pripomienok.
Kapacita sály je z epidemických dôvodov obmedzená na 40 ľudí.(26.2.2021) OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obytná zóna Jarovce-Dvor-Juhozápad, výstavba rodinných domov a obytných budov s vybavenosťou“, objekt: SO 28 Komunikácie a spevnené plochy

(19.2.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub stromov na p.č. 502/2, 502/4, 502/6 k. ú. Jarovce


(19.2.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub stromov na p.č. 838/1, 838/104, 845/1 k. ú. Jarovce


(05.02.2021) PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 2021

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021


(22.12.2020) OZNAM

Oznam Urbárskej spoločnosti(3.12.2020) Osvetlenie futbalového ihriska

Sme veľmi radi, že Jarovce sa môžu pochváliť ďalším úspešným projektom, a na futbalovom ihrisku máme nové osvetlenie hlavnej trávnatej plochy. Tento projekt sa podarilo zrealizovať za výraznej finančnej pomoci hlavného mesta, v rámci grantového programu ŠPORT a VZDELÁVANIE – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Osvetlenie hlavnej trávnatej plochy výrazne predĺži čas, kedy je možné na tomto ihrisku športovať. Pomôže to pri organizovaní tréningov našich futbalových družstiev, nakoľko okrem A mužstva máme viac ako 140 detí, ktoré pravidelne športujú a trávia svoj voľný čas pri zmysluplnej aktivite. Veľmi sa tešíme veľkému a stále narastajúcemu záujmu (najmä detí) o šport a veríme, že týmto ho budeme vedieť uspokojiť. Šport všeobecne, a najmä športovanie v mladom veku, je významným prínosom pre celú našu komunitu a spoločnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave projektu zúčastnili, za pomoc a podporu – Hlavnému mestu, Miestnemu úradu, TJ Jarovce.


(3.12.2020) Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_Jarovce - optická sieť Slovak telekom


(18.11.2020) Územný plán

Územný plán zóny Jarovce Sever – rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


(12.11.2020) NOVÁ MŠ

Pre veľký záujem zverejňujeme vizualizáciu plánovanej novej materskej školy.
Nová materská škola - vizualizácia(3.11.2020) AKO SA VÁM BÝVA A ČO VÁM CHÝBA?

Milí Jarovčania,

mestská časť Bratislava – Jarovce pripravuje plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre roky 2021- 2027. Aby sme rozvoj Jaroviec naplánovali čo najlepšie, potrebujeme poznať vaše názory a potreby.
Preto vás prosím, aby ste venovali tri minútky vášho času na vyplnenie anonymného dotazníka. Na základe vašich názorov budeme vedieť naplánovať veci, ktoré prispejú kvalite života v Jarovciach.
Veľmi pekne vám za to ďakujem
starosta

Dotazník pre obyvateľov
Dotazník pre podnikateľov(2.11.2020) VSTUP NA ÚRAD

Pre vstup na miestny úrad Bratislava – Jarovce je potrebné preukázať sa certifikátom COVID-19 s negatívnym výsledkom

V súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa bude vstup na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce umožnený iba v prípade, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, prípadne ak sa osoba preukáže, že podlieha niektorej z ďalších výnimiek, na ktoré sa obmedzenie v zmysle vyhlášky nevzťahuje.Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.