Dnes je

28. mája 2017
meniny má: Viliam

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy

(21.3.2017) OZNAMY

Stavebné povolenie


(20.3.2017) OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY

Prerušenie dodávky vody na Ovocnej ulici 24.3.2016 od 9:00 do 10:00


(20.2.2017) Pripravované VZN

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry v Bratislave – Jarovciach


(8.2.2017) PRACOVNÁ PONUKA

Mestská časť Bratislava- Čunovo príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu Referent rozpočtu a majetku. (viac informácií)
(24.1.2017) OZNAMY

Rozhodnutie - hausbóty


(13.1.2017) Hasičský ples

Pozvánka na hasičský ples


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.
(26.10.2016) Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení obyvatelia mestskej časti Jarovce!
Poskytnite svojimi názormi a nápadmi zástupcom samosprávy cennú spätnú väzbu, pričom Vaše odpovede budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020. Zapojením sa do dotazníkového prieskumu zlepšíte povedomie samosprávy o problémoch a víziách občanov v sociálnej oblasti a prispejete k tvorbe krajšej budúcnosti našej mestskej časti.
Za vypracovanie dotazníka Vám veľmi pekne ďakujeme!

dotazník pre obyvateľov
dotazník pre organizácie


(24.10.2016) PRACOVNÁ PONUKA

Mestská časť Bratislava- Jarovce so sídlom ul. Palmová 1, 851 10 Bratislava prijme do pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnanca na pracovnú pozíciu Referent účtovníctva a záverečného účtu. (viac informácií)


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.