Dnes je

14. júla 2024
meniny má: Kamil

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Materská škola pri ZŠ s MŠ Trnková 1, Bratislava - Jarovce

Neďaleko hlavného mesta SR Bratislavy, v tesnej blízkosti hraničného prechodu do Rakúska, leží naša obec Jarovce, ktorá je mestskou časťou Bratislavy. V tichom dedinskom prostredí sa nachádza aj naša materská škola . Typizovaná budova so štyrmi triedami s príslušenstvom, vlastnou spálňou a priestrannou telocvičňou. K areálu materskej školy patrí aj školský dvor s pieskoviskom, amfiteátrom, futbalovým ihriskom, hojdačkami, preliezačkami i záhradkou v ktorej deti získavajú praktické skúsenosti z oblasti environmentálnej výchovy.

Materská škola v Bratislave - Jarovciach má dlhú a bohatú históriu. Jej osudy sú zaznamenané v Kronike školy, ktorá je vedená od jej založenia 2. septembra 1948.

Realizáciou školského vzdelávacieho programu „ŠKOLA HROU“ v maximálnej miere staviame na spontánnom učení v prirodzených situáciách s výrazne zastúpeným princípom aktivity dieťaťa, kde dominantné postavenie preberá dieťa a učiteľka ostáva v roli facilitátora.
V pedagogickom procese vytvárame predpoklady pre zdravý fyzický, psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí, s uplatňovaním individuálnych i skupinových foriem práce, pri rozvíjaní komunikatívnych zručností detí. Venujeme pozornosť deťom mladším ako 3 roky, prispôsobujeme požiadavky jeho vývinovým danostiam, psychohygiene a biorytmu.
Uplatňujeme alternatívne riešenia postupného adaptačného procesu dieťaťa v MŠ a poskytujeme poradenskú činnosť vo vzťahu k rodičom detí pri výbere vhodných výchovných postupov pri formovaní osobnosti dieťaťa.
Zameranie materskej školy je nasmerované na požiadavky základnej školy, aby dieťa okrem hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň pripravenosti na školské vzdelanie v spoločnosti, získalo aj cudzojazyčné kompetencie a elementárne základy práce s počítačom.
Veľkú pozornosť zameriavame na deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov participujeme s  kontaktným psychológom.
Vo výchove a vzdelávaní dieťaťa, akceptujeme jeho základné práva, formujeme základy mravnej výchovy v duchu demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti bez rozdielu národnosti. v pedagogickom prístupe kladieme dôraz na rešpektovanie dieťaťa ako osobnosti, jeho práv, ale aj rozvíjanie zmyslu pre plnenie požiadaviek a vytváranie základov osobnej zodpovednosti.
Absolvovaním posledného ročníka ŠkVP „ŠKOLA HROU“ koncipovaného na základe filozofie, princípov a cieľov platnej legislatívy dieťa získa predprimárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie.
Okrem plnenia obsahu učebných osnov školského vzdelávacieho programu „ŠKOLA HROU“ realizujeme aj úlohy rozpracované v pracovnom pláne školy.

AKCIE MATERSKEJ ŠKOLY

Rozvíjať pohybovú aktivitu, zvyšovať fyzickú zdatnosť a znižovať chorobnosť detí. /Športové súťaže na školskom dvore./

Jesenná vychádzka do prírody s plnením úloh environmentálnej výchovy
/Ekochodník/

Zrealizovať v priestoroch MŠ výstavu ovocia a zeleniny
/Najväčší a najzaujímavejší plod z našej záhrady./

Pestovať národné povedomie a spoznávať históriu.
/Návšteva hradu Devín/

Pokračovať vo výučbe NJ,AJ -podľa záujmu rodičov.

V rámci úcty k starším prezentovať sa kultúrnym programom na pôde Miestneho úradu.
/Posedenie s dôchodcami/

Priblížiť deťom historické a prírodné krásy Slovenska
/návšteva múzea/

Experimentovaním s prírodným materiálom, rozvíjať tvorivosť detí.
/ Tekvicové strašidlá - HALLOWEN /

Rozvíjať fantáziu, tvorivosť, výtvarné a technické zručnosti detí zostrojovaním šarkanov.
/Šarkaniáda, púšťanie šarkanov na poli./

Beseda: Moja najmilšia kniha

Cez rozprávkový svet bábky, pomáhať dieťaťu vnikať do reality.
/Hráme sa na rozprávku/

Vypestovať u detí návyk konzumovať zeleninu a ovocie v surovom stave a zaujímavými aktivitami upozorniť na ich význam pre ľudské zdravie
/Mesiac s Ovocníčkom a Vitamínikom./

Poskytnúť deťom dokonalý vzor reči návštevami profesionálnych divadelných predstavení.

Atmosféru Vianočných sviatkov umocniť verbálnym darčekom detí pre svojich rodičov a blízkych

Zorganizovať pre deti zimný branný poldeň, za účelom prekovávania prirodzených prekážok v prírode
/Vychádzka do blízkeho okolia s prvkami brannej a telesnej vých./

Pestovať vzťah ku knihe, rozvíjať čitateľskú a informačnú gramotnosť
/Návšteva obecnej knižnice/

Posilniť citový vzťah detí k rodine, blízkym ľuďom, k okoliu.
/Poteš priateľa. Valentínsky darček pre šťastie./.

Oboznamovať deti s národnými piesňami, ľudovými zvykmi a tradíciami
/Fašiangové oslavy v obci./

V spolupráci so Združením rodičov zorganizovať pre deti karneval.

Rozvíjať technické zručnosti a fantáziu detí./Konštruktér./.

Výchova k rodičovstvu. Rozvíjať zručnosť detí pri kúpaní a obliekaní bábik a vhodnou motiváciou pôsobiť na city detí.
/Miss bábika./

V záujme ľahšej adaptácie v 1. roč., návšteva ZŠ a realizáciou výchovno-vzdelávacích aktivít v priestoroch ZŠ

Deň zdravia
/ v spolupráci s SČK Jarovce/

Pestovať u detí vzťah k pôde a prakticky si overiť získavanie plodov a úrody pomocou ľudských rúk.

Zorganizovať športový deň v spolupráci s I. Ročníkom ZŠ Jarovce.

Z príležitosti Dňa matiek pozdraviť kultúrnym programom v rámci obce mamičky a staré mamy.
/Deň matiek v KD. Program v jazyku slovenskom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom v nárečí našich spoluobčanov./

Rozširovať obzor detí v oblasti hudby. Poskytnúť deťom bohatý umelecký zážitok a priblížiť im praktickú hru na rôznych hudobných nástrojoch.
/Koncert umeleckej školy./

1.jún Deň detí.
/Akcie v spolupráci s hasičským zborom v Jarovciach./

Zrealizovať s deťmi výlet na Kačín, spojený s opekaním a hrami v prírode.

Uskutočniť rozlúčku a deťmi odchádzajúcimi do 1. ročníka ZŠ v spolupráci so Združením rodičov, pani starostky, rodičov, uč. ZŠ, zamestn. MŠ a detí MŠ na pôde miestneho úradu. jún 2005

Krúžková činnosť: výtvarný, hudobný

Plavecký výcvik a škola v prírode podľa záujmu rodičov.

Oblasť spolupráce: s rodičmi, základnou školou, pedagogicko psychologickou poradňou, logopédom, pediatrom, rehabilitačným strediskom, organizáciami obce: TJ,SČK, HZ, Chorvátskym klubom

Materská škola je asociovaným partnerom základnej školy v medzinárodnom programe SOCRATES.

Rodičovské združenie pri Materskej škole Trnková 4, Bratislava - Jarovce s právnou subjektivitou ako občianske združenie, je prijímateľom 2% dane.

História materskej školy Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť,
som sa naučil v materskej škole. Múdrosť nebola na vrchole hory zvanej vysoká škola, ale na pieskovisku materskej školy. Toto som sa naučil:
So všetkým sa podeľ.
Hraj fér.
Nebi ľudí.
Vráť veci tam, kde si ich našiel.
Upratuj po sebe.
Neber si nič, čo Ti nepatrí.
Ak niekomu ublížiš povedz prepáč.
Umývaj si ruky pred jedlom.
Splachuj

História

Predškolská výchova má v mestskej časti Bratislava- Jarovce dlhú a bohatú históriu. Prešla mnohými zmenami a len nefalšovaná a úprimná láska k deťom, entuziazmus, flexibilita a zanietenosť pedagógov pomáhali prekonávať rôzne prekážky, ktoré za polstoročia existencie materskej školy, život priniesol.
V Kronike z roku 1948 Milada Bubelková prvá učiteľka materskej školy v Jarovciach, takto spisuje jej vznik a začiatky:

V roku 1950 bola MŠ umiestnená na farskom úrade. Nakoľko priestory nevyhovovali, bola prerušená prevádzka od 31.1. do 15.3. 1950. 16.3. znovu zahájili výchovnú činnosť v priestoroch fary s počtom detí 36.
Školský rok 1951/1952 sa niesol v budovaní socialistickej školy. Výchovná práca sa realizovala najmä formou hry, ktorá obsahovala znaky budovania socializmu. “Deťom boli predkladané rozprávky z prostredia továrne, bane, pohraničia, aby neboli zavádzané a vytvorili si reálny náhľad na svet.“
V roku 1961 bola MŠ presťahovaná do Národnej školy. Keďže miestnosti boli pôvodne určené na účely riaditeľského bytu, MNV materskú školu premiestnil do samostatnej starej budovy s malými priestormi. Školu navštevuje 30 detí. Dvor je spoločný so susedmi, ktorí tam chovajú aj domáce zvieratá. Nespĺňa hygienické požiadavky. Deti pod vedením učiteliek oslávili príchod zimy, Deň matiek a 1. júna navštívili ZOO a Lunapark v Petržalke.
V šk. rokoch 1962 - 1965 sa priestory pre MŠ opäť zmenili. Rodičia, pedagógovia a hlavne deti čakali na deň, kedy sa definitívne presťahujú do zrenovovaných priestorov, ktoré slúžili predtým ako vojenské kasárne. Tým radostným dňom bol 1. september 1965. v MŠ boli otvorené dve triedy. Tak ako každý rok, nechýbali oslavy všetkých významných sviatkov. Deti svojim kultúrnym programom spríjemnili atmosféru a umocňovali citové zážitky pri rôznych podujatiach organizovaných MNV v obci. v šk. roku 1978/79 kapacita MŠ neuspokojila potreby obce a zahájila sa prístavba MŠ. Rodičia sa zaviazali odpracovať 20 brigádnických hodín. Mnohí tento záväzok vysoko prekročili. Vybudovaním nových priestorov sa vyriešila aj otázka osvetlenia a prívodu verejného vodovodu. 1.3.1980 sa zahájil výchovno-vzdelávací proces v 3 triedach. Kapacita sa zvýšila o 20 detí. Okrem spolupráce so ZŠ v Jarovciach naďalej pokračovala spolupráca s Osvetovou besedou, Zborom pre občianske záležitosti, patronátnou organizáciou Československého červeného kríža, Pohraničnou strážou, Miestnou organizáciou dobrovoľného požiarneho zboru.
V šk. roku 1988/89 pre nízky počet detí, boli k 1.9. otvorené dve triedy.
V priestoroch 1.triedy a spálne bola zriadená telocvičňa a učebňa hudobnej výchovy.
1.9.1989 bolo slávnostne otvorené spoločného zariadenia Jaslí a Materskej školy, ktoré postavil Miestny národný výbor v spolupráci s občanmi Jaroviec v akcii „Z“. Každý rodič, ktorý žiadal umiestniť svoje dieťa v predškolskom zariadení, odpracoval 30 brigádnických hodín