Dnes je

18. októbera 2018
meniny má: Lukáš

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy

(10.10.2018) OZNAM

Pozvánka na burzu práce(9.10.2018) OZNAM

V nedeľu večer bol na Zeleninovej ulici nájdený veľký plastový model RC lietadla (na diaľkové ovládanie), pravdepodobne ušlo svojmu majiteľovi. Majiteľ sa môžem prihlásiť mailom na adrese mimar@upcmail.sk.KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Zoznam volebných okrskov


(3.10.2018) OZNAM

Svetový deň zvierat v ZOO(14.9.2018) OZNAM

Informácia o dopravnom obmedzení: Od stredy 19.9.2018 do stredy 17.10.2018 je naplánovaná čiastočná uzávierka cesty III/1020 Bratislava – Petržalka – Jarovce z dôvodu výstavby diaľničného mosta na diaľnici D4.
(31.8.2018) UZÁVIERKA

Uzávierka miestnej komunikácie vodné dielo Čunovo

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 03.09.2018 od 22:00 do 04.09.2018 04:00 hod. dôjde k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na moste cez Dunaj pri vodnom diele Čunovo z dôvodu vykonávania žeriavnických prác na ceste.KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 mala mestská čast Bratislava-Jarovce 2419 obyvateľov.
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov


(13.8.2018) OZNAMY

OHLASOVŇA POBYTU
O Z N A M

od 15.8.2018 do 20.8.2018
bude ohlasovňa pobytu z technických príčin zatvorená.

MATRIČNÝ ÚRAD
O Z N A M

od 15.8.2018 do 27.8.2018
bude matričný úrad z technických príčin zatvorený.POŠTA

Vážení klienti,

pošta Bratislava 59 (Rusovce), bude v období od 2.7.2018 do 31.8.2018 z prevádzkových dôvodov dočasne obmedzená.

Otváracie hodiny pre verejnosť:
Pondelok, Piatok: 12:30 - 18:00
Utorok, Štvrtok: 08:00 - 13:30
Streda: 13:00-19:00

V čase zatvorenia pošty Vás, okrem výdaja oznámených zásielok, obslúžia na najbližšej pošte BA 57, Jasovská 3A, Bratislava.
Výdaj zásielok z P.O. BOXov bude počas upravených otváracích hodín.
Ďakujeme za pochopenie


(29.6.2018) OZNAMY

D4/R7 - prerušenie konania

(3.5.2018) OZNAM

OZNAM PRE PACIENTOV MUDr. Mariany KREMPASKEJ

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti MUDr. Mariana Krempaská ku dňu 31.05. 2018 na vlastnú žiadosť ukončí svoju činnosť. Bezodkladne po ukončení činnosti MUDr. Krempaská odovzdá zdravotnú dokumentáciu do úschovy Bratislavského samosprávneho kraja.

V zmysle platnej legislatívy lekár samosprávneho kraja zašle zdravotnú dokumentáciu, ktorá bude v úschove samosprávneho kraja lekárovi, s ktorým pacient uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe jeho písomného vyžiadania.

Zdravotná dokumentácia v úschove úradu sa do rúk pacientov nevydáva.

Pre poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast bol obvod
- Bratislava - mestská časť Čunovo: celá obec,
- Bratislava - mestská časť Jarovce: celá obec,
- Bratislava - mestská časť Rusovce: celá obec

určený poskytovateľovi SI Medical, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.
Občania Mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo už môžu v rámci poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast kontaktovať tohto nového poskytovateľa. Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná (občan si môže vybrať iného poskytovateľa a tento iný poskytovateľ s občanom môže uzatvoriť dohodu...).

Príslušnosť osoby podľa jej trvalého/prechodného bydliska do zdravotného obvodu jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti si občania môžu pozrieť na stránke www.e-vuc.sk

JUDr. Ing. Jana Ježíková v.r.
riaditeľka odboru zdravotníctva BSK


(3.5.2018) OZNAM

ZŠ s MŠ príjme upratovačku do MŠ a pomocnú silu do kuchyne s nástupom ihneď. Hlásiť sa môžete osobne v ZŠ.

(14.3.2018) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – VÝRUB STROMOV NA p.č. 845/28 k. ú. Jarovce


Pripravované VZN

Nvrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce

(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.