Dnes je

4. júna 2023
meniny má: Lenka

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa
(30.05.2023) Boj proti komárom – rozdávanie tabliet BTI

V roku 2023 magistrát hlavného mesta pre obyvateľov rodinných domov a záhrad v jednotlivých mestských častiach Bratislavy obstaral biologickú formu tabliet BTI, aplikovateľnú na menšie zdroje liahnísk komárov.
Tablety BTI sú vhodné do sudov, vedier, malých jazierok a nádrží s úžitkovou vodou, ktorá stojí a je vhodná pre liahnutie komárov. Jedna tableta vystačí na 50L vody.
Tableta sa sama rozpustí. Účinnosť trvá niekoľko dní až týždňov v závislosti od vonkajších podmienok. Voda sa môže naďalej používať na zavlažovanie.

Tablety si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade Bratislava-Jarovce
Počas stránkových dní nasledovne:
Pondelok: 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Piatok: 08:00 – 12:30

O projekte sa viac dozviete na webstránke: mosquito-bioregulation.eu(16.05.2023) ODSTRÁNENIE BURÍN Z POZEMKOV – UPOZORNENIE A VÝZVA

Vážení majitelia pozemkov,

Mestská časť Bratislava - Jarovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré mnohým obyvateľom spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V priebehu roka vykoná mestská časť kontrolu pozemkov a na tie, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Bratislava, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.


(20.04.2023) OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ návrhu Zadania Urbanistickej štúdie Smaragdová, MČ Bratislava - Jarovce, Bratislava
Žiaodsť o stanovisko a zverejnenie
Oznámenie o prerokovaní
Návrh zadania


FILMPARK

Žiadosti o stavebné povolenie zverejňované v zmysle § 58a, ods. 3 Stavebného zákona:
Žiadosť o stavebné povolenie - SO-E-02 Trafostanica, zo dňa 13.8.2021
Žiadosť o stavebné povolenie - Sklad zariadenia staveniska, zo dňa 29.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie - SO-E-1 verejný rozvod VN trasa A, zo dňa 29.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie - SO 1-19 Umelá vodná plocha, zo dňa 2.1.2023


(08.02.2023) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - územnéhé rozhodnutie - obchvat Jaroviec


(30.01.2023) INFORMÁCIE K PROJEKTU

PROJEKT: OBNOVA A NADSTAVBA - MATERSKÁ ŠKOLA JAROVCE

Prijímateľ: Bratislava – mestská časť Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
Kód projektu: 302021CFA5
Názov projektu: Obnova a nadstavba - Materská škola Jarovce
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Viac informácií