Dnes je

13. júna 2021
meniny má: Anton

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa

(07.06.2021) VÝZVA

Výzva LESOV SR pre majiteľov lesných pozemkov.


(04.06.2021) Zmena rozpočtu na rok 2021

Rozpočet na rok 2020 - návrh na 2. zmenu

(04.06.2021) Návrh VZN

Návrh VZN č.1 z r. 2021, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Jarovce

(01.06.2021) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

HĽADÁME ZHOTOVITEĽA NOVEJ MŠ

Milí Jarovčania,
mestská časť Bratislava – Jarovce dnes vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na stavbu našej novej materskej školy. Mnohé obce majú veľmi zlé skúsenosti s neserióznymi stavebnými firmami a z toho dôvodu sme sa snažili posledné týždne venovať tomu, aby sme mali naozaj veľmi detailný výkaz výmer, aby špekulanti nemohli zneužívať systém dodávaním lacných náhrad použitých materiálov a podobnými praktikami.
Prosím, ak poznáte serióznu stavebnú firmu, ktorá už robila podobné zákazky, dajte im vedieť, aby sa zapojili do tendra. Chceme vysúťažiť slušnú firmu, ktorá urobí poriadnu robotu.
Výzva je zverejnená vo vestníku tu.

Veľká vďaka
starosta


(31.05.2021) NÁVRH PHRSR

V súlade s §10 ods. 1) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava - Jarovce oznamuje zverejnenie:

Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Jarovce pre programové obdobie 2021 - 2027

S dokumentom sa môžete oboznámiť na webovom sídle mestskej časti www.jarovce.sk, alebo osobne počas stránkových hodín na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava.(17.05.2021) MIESTNY ÚRAD - STRÁNKOVÉ HODINY

Vážení Jarovčania,

od pondelka 17.5.2021 bude miestny úrad Bratislava - Jarovce otvorený podľa štandardných strankových hodín.

(3.5.2021) POMOCNÝ KUCHÁR/KUCHÁRKA ŠJ ČUNOVO

Mestská časť Čunovo hľadá pomocného kuchára či kuchárku do školskej jedálne pri materskej škole. Viac informácií tu.

(1.5.2021) OD PONDELKA 3. MÁJA ZAČÍNA ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, ale aj obyvateľov, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli alebo nestihli zúčastniť elektronického sčítania.
Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, potrvá teda 6 týždňov.

Asistované sčítané sa realizuje dvomi spôsobmi:
1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste
Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta.
KONTAKTNÉ MIESTO je vytvorené na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Jarovce na Palmovej 1, a to v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 12:00 hod. a v pondelok popoludní v čase od 13:00 do 17:00 hod.

2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky
Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.
Volať môžete na 0944 359 340 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.
Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
Počas asistovaného sčítania dodržujte, prosím, hygienické opatrenia a zásadu rúško - odstup - ruky.

(12.4.2021) Opatrenia pre výkon hromadného podujatia

Opatrenia pre výkon hromadného podujatia
Verejná vyhláška - prerokovanie Konceptu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever
Verejná prezentácia slúži na výklad, vysvetlenie a otázky ku riešeniu v ÚPN Z, neslúži na podanie pripomienok.
Kapacita sály je z epidemických dôvodov obmedzená na 40 ľudí.


(3.3.2020) Príprava PHRSR na roky 2021-2027

Vážení Jarovčania,

na jeseň ste mali možnosť zapojiť sa do ankety, kde sme zisťovali, s čím ste v Jarovciach spokojní a čo Vám chýba. Som vďačný sa mimoriadne vysoký počet podnetov, ktorý sme dostali. Bolo ich až 477. Vďaka tomu vieme, že pracovný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) Mestskej časti Jarovce na roky 2021 – 2027, ktorý Vám teraz predkladáme, je spracovaný v zmysle vašich predstáv o budúcnosti Jaroviec.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom. Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude mestská časť riadiť vo svojom rozvoji, aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich siedmych rokoch.

Vízia bola spracovaná na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné pripomienkovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená na webe www.jarovce.sk/phsr spolu s formulárom na pripomienkovanie.

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky v uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 11.marca 2021.

Prosím Vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý.

Ďakujem.
starosta


(3.3.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub stromov na p.č. 432/13 reg. "C" k. ú. Jarovce


(26.2.2021) OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obytná zóna Jarovce-Dvor-Juhozápad, výstavba rodinných domov a obytných budov s vybavenosťou“, objekt: SO 28 Komunikácie a spevnené plochy

(19.2.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub stromov na p.č. 502/2, 502/4, 502/6 k. ú. Jarovce


(19.2.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub stromov na p.č. 838/1, 838/104, 845/1 k. ú. Jarovce


(16.02.2021) VENUJTE PÄŤ MINÚT SČÍTANIU A POMÔŽETE JAROVCIAM NA 10 ROKOV

Milí Jarovčania,

naša mestská časť veľmi potrebuje, aby ste jej venovali pár minút svojho času. Možno už viete, že 15. februára začalo sčítanie obyvateľov domov a bytov. Pred desiatimi rokmi bola vedená veľká antikampaň a Bratislava dopadla veľmi zle, pretože sa veľa ľudí nesčítalo. Odvtedy každoročne dostávame menej peňazí ako by sme mali. Napríklad za minulý rok sme mohli mať o 60 tisíc eur viac. Je to veľa peňazí a je to obrovská škoda.

Prosím venujte pár minút vášho času sčítaniu seba a vašich blízkych. Sčítať by sa mal každý, vrátane bábätiek, ktoré sa narodili do 31.12.2020. Kliknite na https://www.scitanie.sk a uvidíte aké je to rýchle a jednoduché.

Pomôžte prosím aj svojim blízkym, ktorí sa nekamarátia s internetom.

Ďakujem a verím, že spoločne pomôžeme spravodlivému financovaniu Jaroviec na najbližších 10 rokov.

starosta

(05.02.2021) PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI 2021

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021


(22.12.2020) OZNAM

Oznam Urbárskej spoločnosti(3.12.2020) Osvetlenie futbalového ihriska

Sme veľmi radi, že Jarovce sa môžu pochváliť ďalším úspešným projektom, a na futbalovom ihrisku máme nové osvetlenie hlavnej trávnatej plochy. Tento projekt sa podarilo zrealizovať za výraznej finančnej pomoci hlavného mesta, v rámci grantového programu ŠPORT a VZDELÁVANIE – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Osvetlenie hlavnej trávnatej plochy výrazne predĺži čas, kedy je možné na tomto ihrisku športovať. Pomôže to pri organizovaní tréningov našich futbalových družstiev, nakoľko okrem A mužstva máme viac ako 140 detí, ktoré pravidelne športujú a trávia svoj voľný čas pri zmysluplnej aktivite. Veľmi sa tešíme veľkému a stále narastajúcemu záujmu (najmä detí) o šport a veríme, že týmto ho budeme vedieť uspokojiť. Šport všeobecne, a najmä športovanie v mladom veku, je významným prínosom pre celú našu komunitu a spoločnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave projektu zúčastnili, za pomoc a podporu – Hlavnému mestu, Miestnemu úradu, TJ Jarovce.


(3.12.2020) Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_Jarovce - optická sieť Slovak telekom


(18.11.2020) Územný plán

Územný plán zóny Jarovce Sever – rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


(12.11.2020) NOVÁ MŠ

Pre veľký záujem zverejňujeme vizualizáciu plánovanej novej materskej školy.
Nová materská škola - vizualizácia(3.11.2020) AKO SA VÁM BÝVA A ČO VÁM CHÝBA?

Milí Jarovčania,

mestská časť Bratislava – Jarovce pripravuje plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre roky 2021- 2027. Aby sme rozvoj Jaroviec naplánovali čo najlepšie, potrebujeme poznať vaše názory a potreby.
Preto vás prosím, aby ste venovali tri minútky vášho času na vyplnenie anonymného dotazníka. Na základe vašich názorov budeme vedieť naplánovať veci, ktoré prispejú kvalite života v Jarovciach.
Veľmi pekne vám za to ďakujem
starosta

Dotazník pre obyvateľov
Dotazník pre podnikateľov(2.11.2020) VSTUP NA ÚRAD

Pre vstup na miestny úrad Bratislava – Jarovce je potrebné preukázať sa certifikátom COVID-19 s negatívnym výsledkom

V súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa bude vstup na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce umožnený iba v prípade, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, prípadne ak sa osoba preukáže, že podlieha niektorej z ďalších výnimiek, na ktoré sa obmedzenie v zmysle vyhlášky nevzťahuje.Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.