Dnes je

16. januára 2019
meniny má: Kristína

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy


(20.12.2018) OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 31.12.2018 (pondelok) bude Miestny úrad Bratislava-Jarovce z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený.


(20.12.2018) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín p.č. 174 k. ú. Petržalka


(17.12.2018) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

D4/R7 - začatie konania o zmene stavby pred dokončením
Rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018(9.11.2018) POMOC PRI PÁTRANÍ

Prosíme občanov o spoluprácu pri stotožnení vlastníka rastliny o veľkosti cca 170 cm zasadenej v čiernom kvetináči, malo by ísť s najväčšou pravdepodobnosť o palmu Yucca (Juka) - viď foto.
Predmetná rastlina bola zaistená okolo polnoci na prelome dní 03. a 04.11.2018 podozrivým osobám v Rusovciach na Maďarskej ul. pričom vo vozidle sa nachádzalo viacero odcudzených rastlín, ktorých majiteľov sa už medzičasom podarilo stotožniť.
vlastník palmy nech kontaktuje tunajšie OO PZ Bratislava Rusovce osobne, alebo na telefónom čísle 09610 35775.
(22.10.2018) DOČASNÉ ZMENY MHD

Od 23. októbra 2018 (utorok) od začiatku dennej premávky do 12. novembra 2018 (pondelok) do začiatku dennej premávky bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Ovocná v úseku od železničného priecestia v Rusovciach po zastávku MHD „Sady“. V danom úseku bude vylúčená premávka MHD. Linky 90, 91 a 191 a školský spoj 18 nebudú premávať cez Jarovce. Medzi Jarovcami a zastávkou „Jasovská“ bude premávať linka náhradnej autobusovej dopravy X91 (nástupište a výstupište bude mať na zastávke liniek 91, 191 v smere do mesta).
Žiaci z Čunova a Rusoviec dochádzajúci do ZŠ Jarovce môžu využiť prestup od liniek 90, 91 na linku X91 bez prechádzania cez cestu na zastávke „Jasovská“. Spoj linky X91 s odchodom o 7:40 h z tejto zastávky umožní žiakom v Jarovciach výstup na Mandľovej ul.
Žiaci z Jaroviec dochádzajúci do škôl v Petržalke majú možnosť prestupu od linky X91 na školský spoj 12 na zastávke „Jasovská“ (školský spoj 12 má odchod zo zastávky „Jasovská“ o 7:37 h).


(22.10.2018) OPRAVA VOZOVKY

V utorok 23.10.2018 09:00 hod začíname opravovať Ovocnú v MČ Jarovce:
• 1552 metrový úsek od štadióna v Jarovciach po železničné priecestie v Rusovciach, oba jazdné pruhy.
• pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3.5 m predstavuje dĺžka opravy cca 2 758 m jazdného pruhu (cca 9653m2 komunikácie).
Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení 12.11.2018 05:00 hod.
Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (11cm) a položení nového asfaltového krytu. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy. Premávka MHD bude presmerovaná po ceste I/2 – okrem nočných spojov. Pre osobné vozidlá bude cesta zjednosmernená z Jaroviec do Rusoviec.
(10.10.2018) OZNAM

Pozvánka na burzu práce


(14.9.2018) OZNAM

Informácia o dopravnom obmedzení: Od stredy 19.9.2018 do stredy 17.10.2018 je naplánovaná čiastočná uzávierka cesty III/1020 Bratislava – Petržalka – Jarovce z dôvodu výstavby diaľničného mosta na diaľnici D4.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 mala mestská čast Bratislava-Jarovce 2419 obyvateľov.
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.