Dnes je

4. decembera 2022
meniny má: Barbora, Barbara

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa
(29.11.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie - Dopravná infraštruktúra IBV - Jarovce, Kožušnícka ulica I. a II. etapa E.3 komunikácie


(24.11.2022) Pripravované VZN

Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Jarovce.

Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska mestskej časti Bratislava - Jarovce.

(22.11.2022) Pripravované VZN

Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Jarovce Sever.
Pripomienkovanie VZN.

(18.11.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Cyklotrasa Jarovce – Rusovce – Úprava cestného telesa miestnej cesty pre účely cyklodopravy


RERERENDUM

Informácie pre voliča.
Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende v roku 2023
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Určenie volebných okrskov
Informácia o voľbe poštou


(15.11.2022) POZVÁNKA

Pozvánka na zhromaždenie Urbárskej spoločnosti dňa 15.12.2022 v priestoroch Kultúrneho domu Jarovce o 17:00 hod.


(03.11.2022) ZBER KBRO

OD 28.11.2022 BUDE ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU AJ V JAROVCIACH

Milí Jarovčania,
od 10.11.2022 bude mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti.
Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu - ten tvorí 20-25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.

Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti?
Všetky domácnosti dostanú v dňoch 10.11. - 15.11. bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták.
Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro (nemusí byť potvrdené notárom).
Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu distribuované v okolí ich bytových domov prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu.
Obyvatelia budú o čase a mieste distribúcie informovaní oznamom na vchodových dverách do bytového domu.
Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (prípadne poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.
Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí.

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučnom centre pred Domom kultúry 19.11.2022.

Harmonogram distribúcie a všetky dôležité informácie nájdete na stránke www.olo.sk/kbro.


VOĽBY 2022 - VÝSLEDKY

UVEREJNENIE výsledkov volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti.


(06.10.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania, Cyklotrasa Jarovce - Rusovce (situácia)(03.10.2022) OZNÁMENIE v zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 615/14 k. ú. Rusovce


(16.08.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - výzva na doplnenie návrhu, DESIGN CENTER Jarovce


(29.06.2022) OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Oznámenie okresného úradu - "Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 - 2030" - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov


(01.04.2022) OHLASOVŇA POBYTU PRE UKRAJINCOV

Zmenu adresy pobytu musia Ukrajinci hlásiť na miestnom úrade.

Pri vstupe na naše územie si odídenci z Ukrajiny požiadajú na cudzineckej polícii o dočasné útočisko (buď priamo na hranici, v Bratislave je to možné v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v priestoroch bývalej autobusovej stanice). Osoby s udeleným dočasným útočiskom majú nárok na bezplatnú základnú zdravotnú starostlivosť, stravu, ubytovanie a hygienické potreby. V prípade, že odídenci z Ukrajiny budú bývať v Jarovciach, je potrebné, aby sa prihlásili na miestnom úrade v ohlasovni pobytu, prípadne ak sem smerujú z inej mestskej časti alebo iného mesta.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní (ktoré mu poskytne pracovníčka ohlasovne pobytu) a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.


(01.04.2022) PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV Z UKRAJINY

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok sa poskytuje vo výške:
- 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
- 3,50 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Prenajímateľ je povinný do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca odovzdať mestskej časti výkaz.

- Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (aktualizované 2.5.2022)
- Vzor výkazu oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (aktualizované 2.5.2022)
- Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi
- Vzor čestného vyhlásenia oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi
(21.12.2021) Verejná vyhláška

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky.


(04.11.2021) Verejná vyhláška - UPNZ

Verejná vyhláška - Návrhu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever
Návrh riešenia - dokumenty


(27.09.2021) OZNÁMENIE

Diaľnica D2 - protihluková stena Jarovce - oznámenie o začatí prác


(21.07.2021) ZMENA SYSTÉMU ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU OD SEPTEMBRA

Od septembra mení spoločnosť OLO a.s. systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov na vrecový.

V termíne od 9. do 14. augusta bude v Jarovciach rozvoz vriec a informačných letákov pre zber triedeného odpadu z rodinných domov.

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec na stránke OLO alebo v mobilnej aplikácii Bratislava - Jarovce. Pre Jarovce bude odvoz vykonávaný v piatok v nepárnom týždni, pričom prvý odvoz je naplánovaný na 17.9.2021.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

Viac informácií.


(3.12.2020) Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_Jarovce - optická sieť Slovak telekom


(12.11.2020) NOVÁ MŠ

Pre veľký záujem zverejňujeme vizualizáciu plánovanej novej materskej školy.
Nová materská škola - vizualizácia

Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.