Dnes je

18. októbera 2017
meniny má: Lukáš

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy

(9.10.2017) OPRAVA OVOCNEJ ULICE

Vo štvrtok 12. októbra sa začne opravovať Ovocná ulica.

Opravovať sa bude 320 metrový úsek v smere od Rusoviec pred križovatkou s Palmovou a Jantárovou, oba jazdné pruhy. Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (12cm) a položení nového asfaltového krytu. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením. Osobná doprava bude počas opravy v danom úseku úplne vylúčená (vjazdy do domov v mieste opravy budú riešené individuálne).

Ukončenie prác sa predpokladá v nedeľu 15. októbra.

MHD bude obmedzená len počas víkendu – v priebehu asfaltovania. Zastávky MHD Sady (pri ihrisku) budú zrušené a nahradené dočasnou zastávkou oproti kultúrnemu domu. Linky 90 a 91 búdu jazdiť priamo do Rusoviec. Medzi Petržalkou a Jarovcami bude zriadená dočasná linka, ktorá bude premávať medzi Jasovskou a dočasnou zastávku pred kultúrnym domom. Ľudia budú môcť prestupovať pri Slnečniciach.

Ďakujeme za trpezlivosť, robíme to pre Vás.


(5.10.2017) BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok pozýva na

BURZU PRÁCE A INFORMÁCIÍ,

ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2017 od 9,30 do 15,00 h v Stredisku kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava.
Hlavným cieľom Burzy práce a informácií je ponuka voľných pracovných miest a prezentácia študijných odborov stredných odborných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji.


(8.9.2017) Výberové konenie na riaditeľa MŠ - Lamač

Výberové konenie na riaditeľa MŠ - Lamač(22.8.2017) Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej velebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov na rok 2017 je jarovce@jarovce.sk


(11.7.2017) Informácie pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


(13.6.2017) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
FILM PARK JAROVCE


(9.6.2017) OZNAM

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutie č. 05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dňa 5.6.2017, ktorým Ministerstvo Dopravy a výstavby SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty povoľuje stavbu „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ stavebné objekty, ktoré sa doručuje verejnou vyhláškou, je k dispozícií k nahliadnutiu po dobu 15 dní na miestnom úrade počas stránkových hodín.


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.