Dnes je

25. marca 2023
meniny má: Marián

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa
Tlačivá na poukázanie 2% z dane (abecedne)

2% pre DFS Čunovký kŕdeľ (pdf)
2% pre DHZ Jarovce (pdf)
2% pre MC Luskáčik (pdf)
2% pre OZ Ljuljanka (pdf)
2% pre OZ NPRODUKT (pdf)
2% pre Materskú školu (pdf)
2% pre Základnú školu (pdf)
2% pre Televýchovnú jednotu (pdf)


(21.03.2023) Pripravované VZN

Návrh VZN č.2 z r. 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.05.2023)

(13.03.2023) VZN

VZN č.1 z r. 2023, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry Bratislava-Jarovce. (účinné od 01.04.2023)


FILMPARK

Žiadosti o stavebné povolenie zverejňované v zmysle § 58a, ods. 3 Stavebného zákona:
Žiadosť o stavebné povolenie - SO-E-02 Trafostanica, zo dňa 13.8.2021
Žiadosť o stavebné povolenie - Sklad zariadenia staveniska, zo dňa 29.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie - SO-E-1 verejný rozvod VN trasa A, zo dňa 29.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie - SO 1-19 Umelá vodná plocha, zo dňa 2.1.2023


(24.02.2023) ZMENY V ZBERE ODPADOV OD MARCA

Milí Jarovčania,

od budúceho týždňa bude kuchynský odpad vyvážaný dvakrát týždenne, vo štvrtok a v pondelok. Odvoz záhradného bioodpadu bude každý piatok v párnom týždni, prvýkrát 10.3.2023.

Zároveň bude od marca znova otvorené stojisko kontajnerov Studjenac, prvýkrát 4.3.2023.


(15.02.2023) Návrh VZN

Návrh VZN č.1 z r. 2023, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry Bratislava-Jarovce.

(15.02.2023) ZVEREJNENIE

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - záhradkárska osada (pokračovanie v nájme)(08.02.2023) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - územnéhé rozhodnutie - obchvat Jaroviec


(30.01.2023) INFORMÁCIE K PROJEKTU

PROJEKT: OBNOVA A NADSTAVBA - MATERSKÁ ŠKOLA JAROVCE

Prijímateľ: Bratislava – mestská časť Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
Kód projektu: 302021CFA5
Názov projektu: Obnova a nadstavba - Materská škola Jarovce
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Viac informácií