Dnes je

8. júla 2020
meniny má: Ivan

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy
(18.6.2020) VYHODNOTENIE VO

Mestská časť Bratislava - Jarovce vyhlásila 10.6.2020 výzvu na predkladanie ponúk na projekt "Revitalizácia bežeckej dráhy v areáli ZŠ na Trnkovej ul. v mestskej časti Bratislava - Jarovce“. Po vyhodnotení zverejňujeme zápisnicu.
Zápisnica z otváírana a vyhodnocovania ponúk


(15.6.2020) Schválené VZN

VZN č.3 z r. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce

(31.5.2020) Záverečný účet

Záverečný účet za rok 2019 - návrh(30.4.2020) PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ

Vážení rodičia, do 31.05.2020 môžete požiadať o prijatie dieťaťa do MŠ prostredníctvom elektronického formuláru.


(28.4.2020) Schválené VZN

VZN č.2 z r. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava - Jarovce.

(27.4.2020) ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN

Od pondelka 27.4.2020 otvárame úrad v nasledovných stránkových hodinách:
Pondelok 9:00 - 12:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00

K dispozícii bude podateľňa, pokladňa, matrika, ohlasovanie pobytov, osvedčovanie listín a podpisov.

Vybavovanie klientov bude prebiehať s dodržaním prísnych hygienických opatrení a s omedzeným počtom klientov na úrade.


PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA

Po období obmedzenej prevádzky stojiska kontajnerov Studjenac sa od budúceho týždňa vraciame k pôvodným otváracím hodinám. Otvorený bude nasledovne:
Sobota 25.4.2020 od 8:00 do 12:00
Od 28.4.2020:
Utorky 15:00 - 17:00
Soboty 8:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00


(20.4.2020) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín - MČ Petržalka(8.4.2020) OZNAM

Z dôvodu mimoriadnych opatrení bude stojisko kontajnerov Studjenac v sobotu 11.4. zatvorené. Otvorené bude v utorok 14.4. od 15:00 do 17:00.(9.3.2020) OPATRENIA V SÚVISLOSTI s COVID-19

Milí Jarovčania, po vyhodnotení množstva informácií o koronavíruse a ochorení COVID-19 a jeho šírení v našom kraji som dnes rozhodol o uzatvorení školských zariadení a ďalších opatreniach. Ide o nasledovné:
- Prerušenie prevádzky materskej školy Trnková 4 od 10.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane).
- Riaditeľské voľno v základnej škole Trnková 1 od 10.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane).
- Zrušenie stránkových hodín miestneho úradu do odvolania. Podateľňa bude otvorená v stránkových hodinách.
- Všetky kultúrne a spoločenské akcie v priestoroch spadajúcich do správy mestskej časti sú zrušené až do odvolania.
- Po dohode z TJ Jarovce sú zrušené tréningy až do odvolania.
- V meste budú zatvorené plavárne a väčšina divadiel.

Toto je spoločné rozhodnutie starostov a primátora Bratislavy. Zároveň sme požiadali štát, aby vydal rozhodnutie, na základe ktorého bude v tomto prípade dotknutým rodičom uznaná OČR.
Som si vedomý, čo všetko toto rozhodnutie prináša a verte, že to nebolo ľahké. Prosím rešpektujte odporúčania hygieny a berte na vedomie, že opatrenia sú prijaté z karanténnych dôvodov. Znamená to, že deti by ako náhradný program nemali mať nákupné centrá, ani stretávanie sa v uzavretých priestoroch.
Prosím vás a apelujem na vás, aby ste koronavírus nebrali na ľahkú váhu. Nepodliehajme panike, ale buďme zodpovední.

starosta


Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.(11.2.2020) VYHLÁSENIE VOĽBY MK

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

(2.1.2020) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Daňový úrad
(21.10.2019) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín - Opál


(9.10.2019) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín - ZŠ s MŠ


(8.10.2019) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania UKSP 571_1-TX_2019-Kb - zverejnené formou verejnej vyhlášky(1.8.2019) Verejné obstarávanie - multifunkčné ihirsko

Predmet zákazky: Viacúčelové ihirsko s umelým trávnikom a mantinelmi 33m x 20m, ul. Ovocná, k.ú. Jarovce, pozemok p.č. 836 reg. C-KN v Jarovciach.
Záznam z vyhodnotenia ponúk


(22.7.2019) Verejné obstarávanie - multifunkčné ihirsko

Predmet zákazky: Viacúčelové ihirsko s umelým trávnikom a mantinelmi 33m x 20m, ul. Ovocná, k.ú. Jarovce, pozemok p.č. 836 reg. C-KN v Jarovciach.
Výzva na predloženie ponúk
Súťažné podklady(30.5.2019) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín p.č. 920/4, 920/5, 920/6 k. ú. Jarovce(17.12.2018) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

D4/R7 - začatie konania o zmene stavby pred dokončením


KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.