Dnes je

9. decembera 2019
meniny má: Izabela

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy(21.10.2019) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín - Opál


(9.10.2019) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín - ZŠ s MŠ


(8.10.2019) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania UKSP 571_1-TX_2019-Kb - zverejnené formou verejnej vyhlášky


(2.10.2019) Schválené VZN

VZN č.4 z r. 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (vzor žiadosti a čestné vyhlásenie)
VZN č.5 z r. 2019 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami a o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
VZN č.6 z r. 2019, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry Bratislava-Jarovce
VZN č.7 z r. 2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Jarovce


(16.8.2019) OZNAM

Oznamujeme vám, že MATRIČNÝ ÚRAD bude v dňoch od 19.8.2019 do 28.8.2019 mimo prevádzky.

Ďakujeme za pochopenie.(1.8.2019) Verejné obstarávanie - multifunkčné ihirsko

Predmet zákazky: Viacúčelové ihirsko s umelým trávnikom a mantinelmi 33m x 20m, ul. Ovocná, k.ú. Jarovce, pozemok p.č. 836 reg. C-KN v Jarovciach.
Záznam z vyhodnotenia ponúk


Otváracie hodiny - Pošta Rusovce

Otváracie hodiny pošty v Rusovciach od 1.7.2019 do 31.8.2019
Pondelok 12:30 - 18:30
Utorok 8:00 - 13:30
Streda 12:30 - 18:30
Štvrtok 8:00 - 13:30
Piatok 12:30 - 18:30


(22.7.2019) Verejné obstarávanie - multifunkčné ihirsko

Predmet zákazky: Viacúčelové ihirsko s umelým trávnikom a mantinelmi 33m x 20m, ul. Ovocná, k.ú. Jarovce, pozemok p.č. 836 reg. C-KN v Jarovciach.
Výzva na predloženie ponúk
Súťažné podklady


(30.5.2019) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín p.č. 920/4, 920/5, 920/6 k. ú. Jarovce(17.12.2018) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

D4/R7 - začatie konania o zmene stavby pred dokončením


KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.