Dnes je

13. júla 2024
meniny má: Margita

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa
(10.07.2024) V PIATOK BUDE MIESTNY ÚRAD ZATVORENÝ

Z organizačných dôvodov bude v piatok 12.7.2024 Miestny úrad Bratislava-Jarovce zatvorený.


(09.07.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, prerušenie č. 04605/2023/SCDPK/58861
Verejná vyhláška - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, povolenie č. 04585/2024/SCDPK/58334


(24.06.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania - Zimná záhrada(17.06.2024) ODSTRÁNENIE BURÍN Z POZEMKOV – UPOZORNENIE A VÝZVA

Vážení majitelia pozemkov,

Mestská časť Bratislava - Jarovce upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré mnohým obyvateľom spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V priebehu roka vykoná mestská časť kontrolu pozemkov a na tie, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Bratislava, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.
V PIATOK BUDE MIESTNY ÚRAD ZATVORENÝ

Z organizačných dôvodov bude v piatok 7.6.2024 Miestny úrad Bratislava-Jarovce zatvorený. K dispozícii bude len vydávanie hlasovacích preukazov k voľbám do Parlamentu EÚ od 8:00 do 12:00.


Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Milí Jarovčania,
radi by sme Vás informovali o voľbách do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa konajú v sobotu 8. júna 2024.
- Volebné miestnosti sa nachádzajú v priestoroch Základnej školy na Trnkovej ulici č. 1
- Voliť sa bude dať od 7:00 do 22:00 hod.

Dostanete 24 volebných lístkov, z toho si vyberiete 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodnete odovzdať svoj hlas.
Tento hlasovací lístok môžete bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na ňom môžete zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Môžete zakrúžkovať poradové číslo najviac dvoch kandidátov.

Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz. V prípade, ak vášmu občianskemu preukazu vypršala platnosť, alebo ste ho stratili, prineste si, prosíme príslušný doklad od Polície Slovenskej republiky.
(24.05.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Predloženie odvolania - FILMPARK Jarovce


(06.05.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia (SO-E-05-navrhovaný verejný rozvod VN trasa B), príloha


(03.05.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Predloženie odvolania - DESIGN CENTER Jarovce


Voľby do Európskeho parlamentu 2024

(18.03.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Prístavba základnej školy v Jarovciach


(27.02.2024) Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Jarovce a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce platné od 27.2.2024Tlačivá na poukázanie 2% z dane

NEZABUDNITE NA DVE PERCENTÁ

Ak ste sa ešte nerozhodli komu darujete vaše dve percentá z dane, dávame vám do pozornosti organizácie pôsobiace v Jarovciach, ktoré spolupracujú s mestskou časťou.
Predvyplnené tlačivá nájdete tu:

2% pre DHZ Jarovce (pdf)
2% pre Jarovskú poľovnícku spoločnosť (pdf)
2% pre OZ Ljuljanka (pdf)
2% pre OZ NPRODUKT (pdf)
2% pre Materskú školu (pdf)
2% pre Základnú školu (pdf)
2% pre Televýchovnú jednotu (pdf)


(08.02.2024) VÝZVA

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhtášky


(31.01.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Upovedomenie o odvolaní - Kolaudačné rozhodnutie "Dve sýpky" (spevnené plochy, dopravné napojenie), (Príloha č.1, Príloha č.2)


(25.01.2024) Štatistické zisťovanie

Informácie o štatistickom zisťovaní EÚ SILC, ktoré bude prebiehať formou návštevy domácností medzi 1.2.2024 a 27.7.2024


(03.01.2024) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby - Kolaudačné rozhodnutie "Dve sýpky" (spevnené plochy, dopravné napojenie)


(21.12.2023) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie "Dve sýpky" (spevnené plochy, dopravné napojenie)


(13.11.2023) Opätovná výzva - nájmy hrobových miest

Od 1.1.2023 je mestská časť povinná uzatvárať zmluvy o nájme hrobových miest na miestnom cintoríne. Majitelia existujúcich hrobov môžu svoje žiadosti o nájom priebežne doručovať na miestny úrad (stačí vhodiť do bielej schránky pri vchodových dverách). Žiadosť je potrebné doručiť na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje všetky náležitosti na uzatvorenie zmluvy. Pre zníženie administratívnej záťaže odporúčame uzatvárať zmluvy na 5 alebo 10 rokov.

Tlačivo - žiadosť o uzavretie zmluvy na nájom hrobového miesta (rtf, pdf)


NOVÉ WORKOUTOVÉ IHRISKO

VĎAKA HLAVNÉMU MESTU MÁME NOVÉ WORKOUTOVÉ IHRISKO

Po dlhšom čase, keď sme naše staré workoutové ihrisko len opravovali, sa dočkalo úplnej výmeny. Pôvodné drevené prvky boli robené doslova na kolene a materiál hnil a rozpadával sa. Vďaka grantu z Dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry z hlavného mesta Bratislava vo výške 20 000 € sme v lete postavili nové, moderné workoutové ihrisko. Nachádza sa v parčíku na Rastlinnej ulici, za starým obchodom. Obsahuje certifikované cvičebné prvky a bezpečnú dopadovú plochu.

Čo môžete na novo ihrisku očakávať? Rozsiahla workout zostava: Obsahuje širokú škálu cvičebných prvkov, ktoré vám umožnia precvičiť takmer celé telo. Medzi tieto prvky patria vertikálne, šikmé a rúčkovacie rebríky, hrádze, vysoké bradlá, vertikálne bradlo, prízemné bradlá, šikmá lavička a ďalšie. Tieto prvky vám umožňujú vlastnou váhou posilniť rôzne svalové skupiny a zlepšiť svoju kondíciu. Všetky prvky sú navrhnuté ako bezúdržbové a antivandal.

Silové Fitness Stroje: Pre tých, ktorí preferujú tradičné cvičenie s činkami, sme pridali silové fitness stroje s nastaviteľným závažím. Tieto stroje vám umožňujú precvičiť a posilniť svaly ramien, hrudníka, tricepsov, nôh, sedacích svalov, chrbta a bicepsov. S nastaviteľným závažím si môžete prispôsobiť cvičenie svojim individuálnym potrebám.

Záväzok bezpečnosti: Našou prioritou je vaša bezpečnosť. Preto sme zabezpečili, že všetky cvičebné prvky sú certifikované a vyrobené s dôrazom na detaily. Oceľové stĺpy, bradlá a hrazdy majú dostatočnú hrúbku, aby zabezpečili trvanlivosť a bezpečnosť. Všetko je v súlade s príslušnými normami a predpismi.

Športový Povrch: Workoutové ihrisko je vybavené športovým povrchom SBR + EPDM, ktorý zabezpečuje vhodnú dopadovú plochu.

Našim cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa môžete cítiť pohodlne a byť motivovaní zlepšiť svoje zdravie a kondíciu.

Ďakujeme vám za vašu podporu a trpezlivosť počas výstavby. Sme nadšení, že vám môžeme priniesť toto nové fitness ihrisko a tešíme sa na to, ako ho budete využívať.(03.07.2023) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, zastavenie č. 05961/2023/SCDPK/73871
Verejná vyhláška - Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, zastavenie č. 05395/2023/SCDPK/73867


(13.06.2023) Nájmy hrobových miest

Od 1.1.2023 je mestská časť povinná uzatvárať zmluvy o nájme hrobových miest na miestnom cintoríne. Majitelia existujúcich hrobov môžu svoje žiadosti o nájom priebežne doručovať na miestny úrad (stačí vhodiť do bielej schránky pri vchodových dverách). Žiadosť je potrebné doručiť na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje všetky náležitosti na uzatvorenie zmluvy. Pre zníženie administratívnej záťaže odporúčame uzatvárať zmluvy na 5 alebo 10 rokov.

Tlačivo - žiadosť o uzavretie zmluvy na nájom hrobového miesta (rtf, pdf)(30.05.2023) Boj proti komárom – rozdávanie tabliet BTI

V roku 2023 magistrát hlavného mesta pre obyvateľov rodinných domov a záhrad v jednotlivých mestských častiach Bratislavy obstaral biologickú formu tabliet BTI, aplikovateľnú na menšie zdroje liahnísk komárov.
Tablety BTI sú vhodné do sudov, vedier, malých jazierok a nádrží s úžitkovou vodou, ktorá stojí a je vhodná pre liahnutie komárov. Jedna tableta vystačí na 50L vody.
Tableta sa sama rozpustí. Účinnosť trvá niekoľko dní až týždňov v závislosti od vonkajších podmienok. Voda sa môže naďalej používať na zavlažovanie.

Tablety si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade Bratislava-Jarovce
Počas stránkových dní nasledovne:
Pondelok: 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Streda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Piatok: 08:00 – 12:30

O projekte sa viac dozviete na webstránke: mosquito-bioregulation.eu


(20.04.2023) OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ návrhu Zadania Urbanistickej štúdie Smaragdová, MČ Bratislava - Jarovce, Bratislava
Žiaodsť o stanovisko a zverejnenie
Oznámenie o prerokovaní
Návrh zadania


FILMPARK

Žiadosti o stavebné povolenie zverejňované v zmysle § 58a, ods. 3 Stavebného zákona:
Žiadosť o stavebné povolenie - SO-E-02 Trafostanica, zo dňa 13.8.2021
Žiadosť o stavebné povolenie - Sklad zariadenia staveniska, zo dňa 29.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie - SO-E-1 verejný rozvod VN trasa A, zo dňa 29.4.2022
Žiadosť o stavebné povolenie - SO 1-19 Umelá vodná plocha, zo dňa 2.1.2023


(08.02.2023) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - územnéhé rozhodnutie - obchvat Jaroviec


(30.01.2023) INFORMÁCIE K PROJEKTU

PROJEKT: OBNOVA A NADSTAVBA - MATERSKÁ ŠKOLA JAROVCE

Prijímateľ: Bratislava – mestská časť Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
Kód projektu: 302021CFA5
Názov projektu: Obnova a nadstavba - Materská škola Jarovce
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Viac informácií